اهداف و چشم انداز

هدف از این فصلنامه، ترویج و گسترش نتایج پژوهش های محققان در حوزه خانواده می باشد.