راهنمای نویسندگان

راهنمای نگارش مقاله ها

الف) شرایط پذیرش مقاله

 • مقالات ارسالی جهت چاپ در فصلنامه علمی تخصصی خانواده اسلامی و تربیت معنوی، باید دارای محتوای علمی و آکادمیک باشند، جنبه فقط پژوهشی داشته باشند و حاصل مطالعات و تحقیقات نویسنده باشند. مقالات ارائه شده در عین علمی و تحقیقی بودن، باید ساده و روان بوده و قواعد نگارشی دفتر فصلنامه نیز در آن رعایت شده و فاقد اغلط املایی باشند.
 • دفتر فصلنامه، مقالاتی را در دستور کار جهت بررسی و نشر قرار خواهد داد که قبلاً در هیچ یک از نشریات داخلی و خارجی به چاپ نرسیده و تحت بررسی برای چاپ نیز نباشد. چنانچه نویسنده به هردلیلی نسبت به چاپ مقاله ارسالی در دونشریه اقدام نماید مسئولیت و عواقب ناشی از آن به عهده نویسنده می باشد و در این خصوص هیچ گونه مسئولیتی متوجه مجله نخواهد بود.
 • مسئولیت محتوای مقالات بر عهدة نویسنده/ نویسندگان است.
 • کلیه مقالات ارسالی (در صورت تأئید یا رد مقاله) در آرشیو مجله نگهداری شده، لذا مقالات رسیده به هیچ عنوان مسترد نخواهد شد.
 • آراء و نظرات مندرج در مقالات لزوماً مبین نظرات و آراء مجله نیست.
 • هیأت تحریریه حق قبول یا رد، ویرایش، تلخیص و تنظیم مقالات را دارد.
 • ترتیب تقدم و تأخر چاپ مقالات به ارزش علمی و یا شخصیت نویسندگان ارتباطی ندارد.
 • محتوای مقاله باید با اهداف مجله متناسب باشد (تشخیص این مورد با هیأت تحریریه است).
 • با توجه به سیاست های هیأت تحریریه مجله، از بررسی و چاپ مقالات ترجمه شده معذور است.
 • دریافت مقاله تنها از طریقه ثبت مراحل در سامانه مجله به آدرس زیر صورت می­گیرد.

www.ifstjournal.com

ب) راهنمای نگارش مقاله

 • مقاله در ابعاد, A4 تعداد صفحات هر مقاله حتی الامکان بین 15-12 صفحه در قطع وزیری با فونت  B Lotus 12برای متن فارسی و فونت Time New Roman 11  برای متن انگلیسی در نرم افزار ورد 2003 یا بالاتر تایپ شود و به همراه سی‌دی متن مقاله ارسال گردد.
 • در تایپ متن مقالات فاصله بین کلمات «ها» ، «می» و ضمایر از فعل و غیره از هم جدا شوند (مثل: می‌شود، شماره‌ها و رفته‌ایم) و هم‌چنین کلماتی که از دو قسمت تشکیل شده‌اند (مثل: صاحب نظران و...). مقالات، در صورت عدم رعایت آئین نگارش فارسی در مرحله چاپ کنار گذاشته می شود. تمامی زیر نویس‌ها به ترتیب شماره، قبل از فهرست منابع در آخر مقاله آورده شود و هم چنین منابع ارجاع داده شده در داخل متن (استناد درون متنی) منابع در آخر مقاله و بر اساس  APA به صورت الفبایی درج گردند.

"      صفحه عنوان: در صفحه اول، عنوان کامل مقاله، نام و نام خانوادگی نویسنده یا نویسندگان، مرتبه علمی و گروه آموزشی دانشگاه هم به فارسی و هم به انگلیسی آورده شود (مسئولیت صحت اسامی نویسندگان به انگلیسی به عهده نویسنده / نویسندگان می باشد). در پاورقی، نشانی پستی، شماره تلفن، پست الکترونیک (E-mail) و در صورت امکان نمابر (Fax) اعلام گردد. چنانچه نویسندگان بیش از دو نفر باشند فرد پاسخ گوی مکاتبات مقاله (نویسنده مسئول) باید مشخص گردد. ارسال تصویر آخرین مدرک تحصیلی و حکم کارگزینی نویسنده یا نویسندگان به دفتر فصلنامه الزامی است.

"      چکیده مقاله: چکیده مقاله باید حداکثر در 250 کلمه به دو زبان انگلیسی و فارسی تهیه شده باشد که شامل عنوان، مقدمه، روش‌پژوهش (مباحث نمونه گیری، ابزار تحقیقو روش جمع آوری اطلاعات)، یافته‌ها، بحث ونتیجه‌گیری و کلید واژه  باشد.

"      متن: چارچوب مقاله بایستی شامل چکیده (درصفحه اول مقاله)، مقدمه (طرح مساله، اهمیت و ضرورت مساله و هدف)، ادبیات تحقیق و چارچوب نظری، روش پژوهش، یافته‌ها، بحث و نتیجه‌گیری و یا ارائه راهکارها و پیشنهادهای علمی و عملی  و منابع باشد.

"      عنوان جدول در بالا و عنوان شکل در زیر آن نوشته شود. از عنوان هایی مثل نمودار، عکس و نقشه استفاده نشود و فقط از کلمه شکل استفاده نمایید. همه اعداد، واحدها و مقیاس ها در تمام قسمت های مقاله باید به فارسی باشد.

"      فایل هر شکل، علاوه بر آمدن در متن به صورت جداگانه و با پسوند JPG و با کیفیت حداقل 300dpi به همراه مقاله به آدرس الکترونیکی مجله ارسال شوند. برای چاپ ممکن است شکل ها کوچکتر شوند، لذا نوشته ها و اعداد روی شکل ها درشت و کاملا خوانا باشند.