اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

آیت الله سید منذر حکیم
آیت الله سید منذر حکیم
استاد درس خارج حوزه علمیه قم

فقه و حقوق

دکتر مسعود جان بزرگی
دکتر مسعود جان بزرگی
استاد تمام پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

.

 • .
 • janborihu.acc.ir
 • .
 • h-index: .
دکتر محمد روشن
دکتر محمد روشن
دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

.

 • .
 • roshansbu.ac.ir
 • 000000
 • .
 • h-index: .
دکتر مجید کافی
دکتر مجید کافی
دانشیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

.

 • .
 • mkafiirhu.ac.ir
 • 02532111100
 • .
 • h-index: .
دکتر حسین بستان
دکتر حسین بستان
دانشیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

.

 • .
 • hbostanrihu.ac.ir
 • 0000000
 • .
 • h-index: .
دکتر منصوره سادات صادقی
دکتر منصوره سادات صادقی
دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

.

 • .
 • m_sadeghisbu.ac.ir
 • 02129902395
 • .
دکتر علی رضا آقا یوسفی
دکتر علی رضا آقا یوسفی
دانشیار دانشگاه پیام نور قم

.

 • .
 • arayeh1100gmail.com
 • 02537400974
 • .
 • h-index: .
دکتر عاصمه قاسمی
دکتر عاصمه قاسمی
استادیاردانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات

..

 • .
 • asemeh.ghasemisrbiau.ac.ir
 • 00000000
 • .
دکتر حسین ابراهیمی مقدم
دکتر حسین ابراهیمی مقدم
دانشیار دانشگاه آزاد رودهن

.

 • .
 • hem_psyyahoo.com
 • .
 • h-index: .