فرایند پذیرش مقالات

مقالات بعد از ورود به سیستم، طی مراحل ذکر شده دقیق در سایت بارگزاری می شود. بعد از بررسی اولیه سر دبیر، مقالات در اختیار داوران قرار می گیرد و در نهایت تایید یا عدم تایید آن به محقق ارسال می شود.

**هزینه بررسی اولیه 80 هزارتومان و هزینه تایید نهایی 200 هزارتومان می باشد.